Waimauku

Waimauku Primary School
2 Muriwai Rd
Waimauku